هر روز یک تست فیزیک حل کنید.***** ریز عادت ها را جدی بگیرید.**** فرصت ها را نسوزانید.****.ـ


اینجا کلاس فیزیک یازدهم دبیرستان مفیدی می باشد.ـ


آموزش روش ساخت قلم برای گوشی. ما به این قلم نیاز داریم. البته کسانیکه کامپیوتر دارند می توانند از کامپیوتر استفاده کنند.ـ


نرم افزار شبیه ساز مدارهای مقاومت ها.ـ


آموزش کار با شبیه ساز قسمت اول همراه با تکلیف قسمت اول.ـ

این هم جواب تکلیف قسمت اول.ـ


قسمت دوم : مرور روابط مقاومت ها.ـ


قسمت سوم : مقاومت های موازی .ـ

جواب قسمت سوم : مقاومت های موازی .ـ


تکیف سوم : مقاومت های موازی 2.ـ


آموزش مدارهای موازی در مقاومت ها.ـ

تکلیف چهارم ، مدارهای موازی مقاومت ها.ـ

ادامه تکالیف چهارم.ـ

جواب تکلیف چهارم 1 تا 9.ـ

جواب تکلیف چهارم 11 و 12.ـ


آموزش مدار متوالی قسمت اول.ـ

آموزش مدار متوالی قسمت دوم.ـ

تکلیف پنجم.ـ

شما تا روز سه شنبه 19 فروردین ساعت 15 فرصت دارید این تکلیف را تحویل دهید. روز دوشنبه ساعت 13 فیلم حل بارگذاری می شود، اما تا آن موقع خودتان مسائل را حل کنید تا با مقایسه ، یادگیری عمیق اتفاق بیافتد.پس از پایان فرصت تحویل تکلیف ، به ازای هر یک ساعت تاخیر 3 نمره کم می شود.ـ

جواب تکلیف پنجم.ـ

زمان فرستادن عکس برنامه کلاس بندی تا 18 فرورین ساعت 24.ـ


آموزش مدارهای ترکیبی ، قسمت اول.ـ

تا روز 21 فروردین ساعت 15 فرصت دارید تکلیف 6 را تحویل دهید. تکلیف 6 در فیلم آموزشی مطرح شده است.ـ

جواب مدارهای 1 و 2.ـ

جواب مدارهای 3 و 4.ـ


آموزش مدارهای ترکیبی قسمت دوم.ـ

تکلیف 7 ، مدارهای ترکیبی قسمت دوم.ـ

جواب تکلیف 7 ، 1-2.ـ

جواب تکلیف 7 ، 3-5.ـ

جواب تکلیف 7 ، 5-9.ـ


تکلیف 8 ، تعدادی تست هست .ـ

جواب تکلیف 8 .ـ

فیلم حل تکلیف 8 قسمت اول .ـ

فیلم حل تکلیف 8 قسمت دوم .ـ


آموزش مدار ترکیبی 3 قسمت اول .ـ

آموزش مدار ترکیبی 3 قسمت دوم .ـ

تکلیف نهم - بسیار مهم .ـ

جواب تکلیف نهم مدار 4- بسیار مهم .ـ

جواب تکلیف نهم مدار 6- بسیار مهم .ـ

جواب تکلیف نهم مدار 8- بسیار مهم .ـ

جواب تکلیف نهم مدار 12- بسیار مهم .ـ


آموزش آشنایی با مولد و وسایل اندازه گیری قسمت اول .ـ

آموزش آشنایی با مولد و وسایل اندازه گیری قسمت دوم .ـ

آموزش آشنایی با مولد و وسایل اندازه گیری قسمت سوم .ـ

آموزش آشنایی با مولد و وسایل اندازه گیری قسمت چهارم .ـ

تکلیف شماره 10 شامل 25 تست و 6 مسئله .ـ

جواب تکلیف شماره 10 تست 1 تا 10 .ـ

جواب تکلیف شماره 10 تست 11 تا 25 .ـ

جواب تکلیف شماره 10 مسائل 11تا 13 .ـ

جواب تکلیف شماره 10 مسائل 14تا 15.ـ


مدار تک حلقه ای قسمت اول.ـ

مدار تک حلقه ای قسمت دوم.ـ

مدار تک حلقه ای قسمت سوم.ـ

تکلیف 11.ـ

جواب تکلیف 11 از 1 تا 16.ـ

جواب تکلیف 17 از 1 تا 30.ـ


آموزش مبحث مغناطیس قسمت اول . کیفیت بالا.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت دوم . کیفیت بالا.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت اول .کیفیت پایین.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت دوم . کیفیت پاییم.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت سوم.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت چهارم.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت پنجم.ـ

تکلیف 12.ـ

جواب تکلیف 12 از 1 تا 14.ـ

جواب تکلیف 15 از 1 تا 30.ـ


آموزش مبحث مغناطیس قسمت دوم بخش اول.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت دوم بخش دوم.ـ

آموزش مبحث مغناطیس قسمت دوم بخش سوم.ـ

تکلیف 13.ـ

جواب تکلیف 13 از 1 تا 13.ـ

جواب تکلیف 13 از 14 تا 30.ـ


تدریس القای مغناطیسی قسمت اول.ـ

تدریس القای مغناطیسی قسمت دوم.ـ

تدریس القای مغناطیسی قسمت سوم.ـ

تدریس القای مغناطیسی قسمت چهارم.ـ

تکلیف شماره 14.ـ


تدریس القای الکترومغناطیسی ، القاگر قسمت اول.ـ

تدریس القای الکترومغناطیسی ، القاگر قسمت دوم.ـ

تدریس القای الکترومغناطیسی ، القاگر قسمت سوم.ـ

تکلیف شماره 15.ـ