هر روز یک تست فیزیک حل کنید.***** ریز عادت ها را جدی بگیرید.**** فرصت ها را نسوزانید.****.ـ


کارهای انجام شده از 8 اسفند . سریعتر برای نمره مستمر تکالیف را حل کرده و تصاویر آن را برایم واتس آپ کنید.ـ


آموزش مبحث نوسان قسمت اول بخش اول.ـ

آموزش مبحث نوسان قسمت اول بخش دوم.ـ

آموزش مبحث نوسان قسمت اول بخش سوم.ـ

آموزش مبحث نوسان قسمت اول بخش چهارم.ـ

تکالیف قسمت اول .ـ

جواب تکالیف قسمت اول .ـ


آموزش مبحث نوسان قسمت دوم بخش اول.ـ

آموزش مبحث نوسان قسمت دوم بخش دوم.ـ

تکالیف قسمت دوم .ـ

جواب تکالیف قسمت دوم از 1 تا 8.ـ

جواب تکالیف قسمت دوم از 9 تا 14.ـ

جواب تکالیف قسمت دوم از 15 تا 21.ـ

جواب تکالیف قسمت دوم از 22 تا 25.ـ

جواب تکالیف قسمت دوم از 26 تا 30.ـ


آموزش فوق پیشرفته نمودار مکان زمان در حرکت هماهنگ ساده.امیدوارم با تکرار زیاد کاملا متوجه بشوید.ـ

تکالیف قسمت سوم :مسائل مربوط به نمودارها در حرکت هماهنگ ساده.ـ

جواب تکالیف قسمت سوم مسائل 1 تا 3.ـ

جواب تکالیف قسمت سوم مسئله 4 قسمت اول.ـ

جواب تکالیف قسمت سوم مسئله 4 قسمت دوم.ـ

جواب تکالیف قسمت سوم مسئله 5 قسمت اول.ـ

جواب تکالیف قسمت سوم مسئله 5 قسمت دوم.ـ


بررسی نوسانگر های خاص- قسمت اول دستگاه وزنه و فنر.ـ

بررسی نوسانگر های خاص- قسمت دوم آونگ ساده.ـ

تکالیف قسمت چهارم از مبحث نوسان.ـ

جواب تکالیف قسمت چهارم از مبحث نوسان 1 تا 3.ـ

جواب تکالیف قسمت چهارم از مبحث نوسان 4 تا 7.ـ

جواب تکالیف قسمت چهارم از مبحث نوسان 8 تا 13.ـ


آموزش مبحث انرژی ها در حرکت هماهنگ ساده قسمت اول.ـ

آموزش مبحث انرژی ها در حرکت هماهنگ ساده قسمت دوم.ـ

آموزش مبحث انرژی ها در حرکت هماهنگ ساده قسمت سوم.ـ

تکلیف پنجم ، قسمت اول.ـ

جواب تکلیف پنجم ، قسمت اول.ـ

تکلیف پنجم ، قسمت دوم. این ده تست را حل کرده و جواب تشریحی آن را بفرستید.ـ

جواب تکلیف پنجم ، قسمت دوم . سریعتر جواب تست ها را به صورت تشریحی برایم بفرستید.ـ


تکلیف ششم . پاسخ تشریحی این 20 تست را بفرستید.ـ

پاسخ تست های 1 تا 10.ـ

پاسخ تست های 11 تا 20.ـ


آموزش انواع موج و موج عرضی.ـ

تکلیف هفتم مخصوص موج عرضی.ـ

تکلیف هشتم مخصوص موج عرضی.ـ

جواب تکلیف 7 از 1 تا 11.ـ

جواب تکلیف 7 ، 12 و 13.ـ

جواب تکلیف 8.ـ


آموزش موج طولی 1.ـ

تکلیف نهم ، موج طولی 1.ـ

جواب تکلیف نهم سوالات 1 تا 3.ـ

جواب تکلیف نهم سوالات 4 تا 14.ـ

تا فردا ساعت 15 فرصت دارید.ـ


آموزش موج طولی قسمت دوم.ـ

تکلیف دهم ، موج طولی 2.ـ

تا 20 فروردین ساعت 15 فرصت دارید تکلیف دهم را تحویل دهید.ـ

زمان فرستادن عکس برنامه کلاس بندی تا 18 فرورین ساعت 24.ـ

جواب تکلیف دهم ، موج طولی 2 مسائل 1 و 2.ـ

جواب تکلیف دهم ، موج طولی 2 ، تست ها.ـ


آموزش بازتاب و شکست در موج های مکانیکی.ـ

تکلیف یازدهم.ـ

جواب تکلیف یازدهم تست های 1 تا 10.ـ

جواب تکلیف یازدهم تست های 11 تا 19.ـ


آموزش تداخل امواج قسمت اول _مخصوص رشته ریاضی_.ـ

آموزش تداخل امواج قسمت دوم _مخصوص رشته ریاضی_.ـ

تکلیف تداخل امواج _مخصوص رشته ریاضی_.ـ

دانش آموزان رشته تجربی مسائل آخر فصل سوم را تا مسئله 35 حل کنند_.ـ

فیلم حل تکلیف 12 ، تداخل امواج 1 تا 10_مخصوص رشته ریاضی_.ـ

فیلم حل تکلیف 12 ، تداخل امواج 10 تا 20 رشته ریاضی_.ـ

فیلم حل تکلیف 12 ، تداخل امواج 20 تا 28_مخصوص رشته ریاضی_.ـ

حل تکلیف 12 رشته تجربی تمرینات فصل سوم_.ـ


تدریس موج های الکترومغناطیسی قسمت اول.ـ

تدریس موج های الکترومغناطیسی قسمت دوم.ـ

تدریس موج های الکترومغناطیسی قسمت سوم.ـ

تدریس موج های الکترومغناطیسی قسمت چهارم.ـ

تکلیف سیزدهم _.ـ

جواب تکلیف سیزدهم 1 تا 7 _.ـ

جواب تکلیف سیزدهم 8 تا 12_.ـ

جواب تکلیف سیزدهم 13 تا 25 _.ـ


آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 1 _.ـ

آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 2 _.ـ

آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 3 _.ـ

آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 4 _.ـ

آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 5 _.ـ

آموزش فیزیک اتمی ، پدیده فوتو الکتریک قسمت 6 _.ـ

تکلیف 14 ، مشترک بین دو رشته _.ـ

تکلیف 14 مخصوص رشته ریاضی _.ـ

جواب تکلیف 14 مشترک از 1 تا 7 _.ـ

جواب تکلیف 14 مشترک از 8 تا 12 _.ـ

جواب تکلیف 14 مشترک از 13 تا 25 _.ـ

جواب تکلیف 14 رشته ریاضی 1 تا 8 _.ـ

جواب تکلیف 14 رشته ریاضی 9 تا 17 _.ـ


آموزش طیف خطی قسمت اول _.ـ

آموزش طیف خطی قسمت دوم _.ـ

آموزش طیف خطی قسمت سوم _.ـ

آموزش طیف خطی قسمت چهارم _.ـ

تکلیف شماره 15 _.ـ

جواب تکلیف شماره 15 تست های 1 تا 16_.ـ

جواب تکلیف شماره 15 تست های 17 تا 25_.ـ


تدریس طیف جذبی قسمت اول_.ـ

تدریس طیف جذبی قسمت دوم.ـ

تدریس لیزر.ـ

تکلیف شماره 16.ـ

قبل از دیدن فیلم حل تکلیف شماره 16 حتما روابطی در اوج را ببینید.ـ

جواب تکلیف 16 از 1 تا 12.ـ

جواب تکلیف 16 از 13 تا 19.ـ

جواب تکلیف 16 از 20 تا 30.ـ


آموزش فیزیک هسته ای قسمت اول.ـ

آموزش فیزیک هسته ای قسمت دوم.ـ

آموزش فیزیک هسته ای قسمت سوم.ـ

آموزش فیزیک هسته ای قسمت چهارم.ـ

آموزش فیزیک هسته ای قسمت پنجم (ریاضی).ـ

آموزش فیزیک هسته ای قسمت ششم (ریاضی).ـ

تکلیف شماره 17 مشترک.ـ

تکلیف شماره 17 مخصوص رشته ریاضی.ـ

جواب تکلیف شماره 17 مشترک از 1 تا 13.ـ

جواب تکلیف شماره 17 مشترک از 14 تا 30.ـ


نرم افزار تست برنامه ها به همراه فونتی که باید نصب شود. ابتدا برنامه را از حالت زیپ خارج کنید.ـ


نرم افزار آزمون اول همراه راهنمای آزمون. ابتدا برنامه را از حالت زیپ خارج کنید.ـ