هر روز یک تست فیزیک حل کنید.***** ریز عادت ها را جدی بگیرید.**** فرصت ها را نسوزانید.****.ـ


هر شب این سوال را از خود بپرسید که ، امروز عمرم را در چه راهی خرج کردم و عاقبت این کارها چه می شود؟ اگر دیدی که عاقبت خرابی دارد آن کارها را ترک کن و اگر دیدی که عاقبت خوبی دارد آن کارها را تقویت کن. مواظب مصرف عمرت باش ، چون تنها سرمایه ی توست.ـ


انسان بی هدف با انسان مرده فرقی ندارد ، فقط بدنش گرم است. پس اگر هدفی در زندگی نداری سریعتر هدفی را برای خودت انتخاب کن و اگر برای خودت هدفی انتخاب کردی و برای رسیدن به آن برنامه ریزی نمودی ولی هیچ اقدامی برای رسیدن به هدفت انجام ندادی بدان که تو آدمی هستی که خیلی خوب می توانی خودت را گول بزنی و بدان که عاقبت بدی در انتظارت هست که کوچکترین آن فقر مادی خواهد بود. احمق ها به دنبال خوش گذرانی هستند و آدم های موفق به دنبال لذت بردن از زندگی ، لذت هایی که در راه رسیدن به موفقیت های بزرگ آنها را سرمست می کند نه فقط رسیدن به هدف .ـاین سری تمام شد. از شنبه کار جدیدی را شروع می کنیم.ـ