میکرو جزوه ی الکتریسیته ساکن سیاه سفید. تاریخ بروز رسانی94/1/15(رمز ورود دارد) .ـ

میکرو جزوه ی الکتریسیته ساکن رنگی. تاریخ بروز رسانی94/1/15(رمز ورود دارد) .ـ

نرم افزار تولید کننده ی امواج مغزی. 93/11/7 .ـ
جدید جدید.....دانلود میکرو جزوه ی چگالی و فشار.ـ


جدید جدید.....دانلود نرم افزار میکرو جزوه ی چگالی و فشار.ـ

دانلود نرم افزار مبحث جریان الکتریکی و مقاومت ها151 مگ .در این نرم افزار مرور کاملی بر مبحث مقاومت ها شده است. این نرم افزار مخصوص کسانی است که می خواهند در زمان کم به یک جمع بندی برسند. کنکوری ها و دانش آموزان سال سوم که امتحان نهایی دارندتاریخ بروزرسانی 1393/9/17.ـپاسخ نمونه سوالات امتحانی فیزیک 4 !ـ

دانلود پاسخ مسئله 2 از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 3 از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 4 از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(سی) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(ای) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(جی) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(جِی) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(ال) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(ام) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(ان) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود پاسخ مسئله 5(اُ) از سری سی به صورت فیلم .ـ
دانلود تصویر حل تمام مسائل یکجا!! .ـ

دانلود نرم افزار راهنمای صوتی دینامیک...857-919... کلید .ـ
p->baraye shoroo va raftan be soal ghabli n->badi b->ghate ejra h->raftan be safheye asli!!!!

.امضاء: دانشمند دات نت